Analiza e strukturës së të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2017

Shkup, 31.08.2018. – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përpiloi analizën e strukturës së të punësuarve në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele në vitin 2017.Në këtë analizë janë prezantuar të dhënat për numrin dhe strukturën e përgjithshme në industrinë mediatike audio dhe audiovizuele gjatë vitit 2017, që nuk janë siguruar nga vetë radiodifuzerët.

Struktura e të punësuarve është analizuar nga aspekti i vendeve të punës ku janë angazhuar (gazetarë, redaktorë, drejtues, kuadër teknik, kuadër realizues, marketing dhe kuadro tjera), statusi (marrëdhënie e rregullt pune ose angazhim me honorar), gjininë, arsimin, si dhe përkatësinë etnike e të punësuarve në këtë industri.

Analiza mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility