Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj 7 operatorëve kabllor

Shkup, 07.09.2018г. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rreguyllt programore ndaj operatorëve GLOBALSAT, INFEL-KTV, IP SISTEMS, KABLEKALL, MULTIMEDIJA NETVORK L, SKREMBL dhe SPAJDER-NET.

Mbikëqyrja ndaj IP SISTEMS nga Kumanova tregoi se shërbimet programore Boomerang i Carton Network që ritransmetohen nga operatori, nuk janë të përfshira me vërtetimet për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuara nga Agjencia, që është në kundërshtim me nenin 141 nga LSHMAA. Ndërsa te operatorët e tjerë nuk janë konstatuar parregullësi.

Raportet nga mbikëqyrjet mund të merren në linket:

GLOBALSAT – (neni 64 paragrafi2, neni 141 nga LSHMAA) – 06.09.2018

INFEL-KTV – (neni 64 paragrafi2, neni 141 nga LSHMAA) – 06.09.2018

IP SISTEMS – (neni 64 paragrafi2, neni 141 nga LSHMAA) – 06.09.2018

KABLEKALL – (neni 64 paragrafi2, neni 141 nga LSHMAA) – 06.09.2018

MULTIMEDIJA NETVORK L – (neni 64 paragrafi2, neni 141 nga LSHMAA) – 06.09.2018

SKREMBL – (neni 64 paragrafi2, neni 141 nga LSHMAA) – 06.09.2018

SPAJDER-NET – (neni 64 paragrafi2, neni 141 nga LSHMAA) – 06.09.2018Accessibility

Accessibility