Mbikëqyrje e rregullt administrative ndaj të gjithë radiodifuzerëve që emetojnë program të radios dhe televizionit

Shkup, 20.11.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj të gjithë 123 radiodifuzerëve, me qëllim që të konstatojë nëse e kanë plotësuar obligimin nga Ligji për mediume, sipas të cilit janë të obliguar që të dhënat lidhur me strukturën pronësore, redaksinë dhe për burimet e financimit gjatë vitit 2017,  t’i publikojnë në programin e tyre për herë të tretë gjatë këtij viti, më së voni deri më 31 tetor 2018.

Nga mbikëqyrja e realizuar u konstatua se obligimi nga neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për mediume është plotësuar nga të gjithë 123 radiodifuzerët.

Raporti mund të merret në këtë link:  Raporti i përgjithshëm administrativ – (neni 15 paragrafi 3 nga Ligji për mediume) – 20.11.2018Accessibility

Accessibility