Masë e vërejtjes ndaj 1TV – për informatat në dispozicion të shfyrtëzuesve

Shkup, 03.12.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt administrative ndaj programit të 1TV dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimeve për informatat që duhet të jenë në dispozicion të shfyrtëzuesve, Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes.. Ndaj 1TV është dhënë edhe afat kohor prej 30 ditëve, për të përshtatur punën e tyre sipas dispozitave të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

1ТV – (neni 51 paragrafi 1 nga LSHMAA) – 03.12.2018Accessibility

Accessibility