Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj 1TV

Shkup, 03.12.2018. – Në bazë të mbikëqyrjes së rregullt programore ndaj programit të 1TV dhe mosrespektimit të konstatuar të obligimeve gjatë sigurimit të kuizeve dhe formave tjera të pjesmarrjes së shpërblyer, Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes. Ndaj 1TV është dhënë edhe afat kohor prej 30 ditëve, për të përshtatur punën e tyre sipas dispozitave të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Masa e shqiptuar mund të merret në këtë link:

1ТV – (neni 52 nga LSHMAA) – 30.11.2018Accessibility

Accessibility