Mbikëqyrje e jashtëzakonshme administrative ndaj RA RFM

Shkup, 28.12.2018г.

Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme administrative ndaj radios RFM nga Shkupi, në lidhje me respektimin e obligimeve nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit.Mbikëqyrja tregoi se radiodifuzeri i plotëson kushtet minimale kadrovike të përcaktuara me këtë Rregullore.

Raporti mund të merret në këtë link:

RА RFМ – (neni 9 nga Rregullorja për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e lejes për emetim të radios dhe televizionit) – 28.12.2018Accessibility

Accessibility