Mbikëqyrje e rregullt programor ndaj operatorëve Transhped Trejd, One.Vip, Kabel-L-Net dhe Infel-KTV

Shkup, 04.02.2019. – Gjatë mbikëqyrjes së rregullt programore të operatorëve Transhped Trejd, One.Vip, Kabel-L-Net dhe Infel-KTV në lidhje me respektimin e obligimeve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimit të shërbimeve programore që i ritransmetojnë operatorët, me ç’rast nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA.

Raportet e mbikëqyrjeve të realizuara mund të merren në linket:

Transhped Trejd (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 04.02.2019

Оne.Vip (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 01.02.2019

Кabel-L-Net (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 01.02.2019

Infel-KTV (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 01.02.2019Accessibility

Accessibility