Radiot mund që vullnetarisht të paraqesin emetim të muzikës vendase deri më 8 shkurt

Shkup, 04.02.2019. – Në lidhje me mundësinë ligjore që radiot vullnetarisht të paraqesin emetim të muzikës vendase, Këshilli i agjencisë, në seancën e sotme miratoi Udhëzime, me të cilat konstatohen afatet për paraqitje, zhanrrin dhe kohën e emetimit të muzikës.

Për paraqitjen vullnetare të përqindjes së muzikës vendase, respektivisht muzikës maqedonase dhe asaj në gjuhën e bashkësive etnike, radiot do të marrin ulje të kompensimit për lejen. Ulja minimale e kompensimit në këtë bazë mund të jetë 10% të maskimumit prej 30%.

Shërbimet programore të radios mund të emetojnë ehde më shumë se 30% të muzikës në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën e bashkësive etnike, por ulja e kompensimit do të jetë 30%.

Për këtë vit, afati i fundit për paraqitje është 8 shkurt (e premte). Paraqitja bëhet duke dorëzuar shkres nga radiodifuzeri në formë elektronike në contact@avmu.mk ose në arkivin e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Udhëzimet për paraqitjen vullnetare të përqindjes së muzikës vendase mund të merren në linkun Accessibility

Accessibility