U MBAJT TAKIMI I FUNDIT PUBLIK I ASHMA PËR VITIN 2021

 Shkup, 24 dhjetor 2021 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele ka mbajtur sot takimin e fundit publik për këtë vit, i cili për shkak të situatës me koronavirusin u realizua përmes lidhjes me video-konferencë. Në takim, drejtori i Agjencisë, dr. Zoran Trajçevski, bëri një përmbledhje të aktiviteteve të realizuara në përputhje me Programin vjetor të punës në tre muajt e fundit.

Të pranishmit patën mundësinë të dëgjojnë për aktivitetet që kanë të bëjnë me monitorimin e mbulimit mediatik zgjedhor të transmetuesve për zgjedhjet lokale, vëzhgimin e kryer të transmetuesve, operatorëve të rrjeteve publike të komunikimeve elektronike, ofruesve të ASHMA sipas kërkesës, botuesve të medias së shkruar, masat e theksuara.fusha e bashkëpunimit ndërkombëtar.

Në takim u prezantuan edhe gjetjet e Studimit për mundësitë për futjen e radios digjitale në vend , i cili për nevojat e Agjencisë u përgatit nga Target Komunikime. Qëllimi i studimit ishte analizimi i infrastrukturës ekzistuese (baza marrës, transmetues) për futjen e radios dixhitale dhe eksplorimi i mundësive që ofron teknologjia DAB/DAB+. Studimi, duke marrë parasysh analizat e natyrës teknike dhe komerciale, propozon futjen e teknologjisë DAB + të multipleksit të dedikuar me të drejtën e funksionimit që do t’i jepej NP Radiodifuzioni Kombëtar. Gjithashtu, për të bërë një kalim të suksesshëm nga transmetimi radiofonik FM në DAB, propozohet të ndërmerren aktivitete që do të tejkalojnë rreziqet e identifikuara (numër i madh radio FM, kthim ekonomik nga investimi, promovim i duhur i teknologjisë së re).

Në takim u diskutuan edhe rezultatet e Analizës së mundësive dhe nevojave për futjen e DVB-T2, , e përgatitur edhe nga Target Komunikme. Nevoja për këtë Analizë ka lindur nga obligimet dhe praktika e Agjencisë për monitorimin dhe dhënien e rekomandimeve për futjen e teknologjive të reja në fushën e mediave, gjegjësisht në pjesën e transmetimit të përmbajtjeve mediatike. Analiza përmban një përshkrim të situatës aktuale me transmetimin televiziv dixhital, eksplorohen mundësitë që ofron teknologjia DVB-T2 dhe jepen rekomandime dhe sugjerime për prezantimin e saj. Bazuar në analizat teknike dhe komerciale, propozohet që teknologjia DVB-T2 të futet në vitin 2026. Ndërkohë, rekomandohet të ndërmerren veprime që do të kapërcejnë disa rreziqe (kapaciteti i lirë i multiplekseve ekzistues, numri i madh i marrësve DVB-T, pamundësia për të transmetuar njëkohësisht kanale falas në DVB-T dhe DVB-T2 për shkak të mungesës së frekuencave shtesë. ) dhe përgatit një plan për futjen e teknologjisë DVB-T2.

Prezantimet janë të disponueshme në lidhjet e mëposhtme:

Aktivitetet e realizuara në përputhje me Programin Vjetor të Punës të AASHMA-së 

Dr. Zoran Trajçevski, drejtor i AASHMA-së

Studimi i mundësive për futjen e radios dixhitale 

Svetllana Petrovska – Target Komunikime

Sasho Srbakov – Konsultant

Analiza e mundësive dhe nevojave për futjen e DVB-T2 

Svetllana Petrovska – Target Komunikime

Sasho Srbakov – KonsultantAccessibility

Accessibility