Diskutim i hapur publik për tekstet e Draft-programit për punën e Agjencisë dhe Draft-planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes administrative dhe mbikëqyrjes programore për 2024

Shkup, 10 nëntor 2023, – Аgjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele hap debat publik për tekstet e Projekt-programit për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2024 (me Draf-program të aktiviteteve të planifikuara dhe Draft plani financiar i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele), Draft plani vjator për mbikëqarje adiministrative në vitinn 2024 dhe Draft- plani vjetor për mbikëqarje programore për viitn 2024.

Аgjencia fton të gjitha palët e interesuara (të japin) me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar (me shkrim), të marrin pjesë në diskutimin publik dhe t’i dorëzojnë në mënyrë elektronike në contact@avmu.mk ose nëpërmjet postës në rrugën. „Маkedonija“ nr.38, 1000 Shkup.

Takimi publik do të zgjas deri më 9 dhejtor 2023.Accessibility

Accessibility