Seanca nr. 30 – 25.10.2021

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 30-të e mbajti me datë 25.10.2021 me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 7-të publike e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 6.9.2023.
  2. Miratimi i Propozim-procesverbalit nga seanca e 29-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, mbajtur më 6.9.2023.
  3. Propozim-Rregullore për ndryshimin e „Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kuadrovike për marrjen e lejes për transmetim televiziv dhe radio“.
  1. Propozim-vendim për ndryshim të strukturës së pronësisë të SHTR XHEZ FM nga Shkupi.
  2. Propozim-vendim për ndryshim të strukturës së pronësisë të SHTR RADIO RED FM nga Tetova.
  1. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV-KANAL VIS SHPKNJP Strumicë për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) të LSHMAAV.
  2. Propozim për shqiptimin e masës vërejtje publike të SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin, SHPKNJP, Veles për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) të LSHMAAV.
  3. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik-shërbim: Shërbime hidraulike dhe elektrike.
  4. Propozim për dhënie miratim për zbatimin e procedurës për furnizim publik-shërbim:  Mirëmbajtja e sistemit harduer për monitorim të shërbimeve  TV dhe radio si dhe mbikëqyrje të ORRPKE.
  5. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility