Arsimimi mediatik tek nxënësit e vitit të parë dhe të dytë të arsimit të mesëm në fokus të takimit të dytë publik të ASHMA-së

 Shkup, 27 qershor 2024 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele sot mbajti takimin e dytë publik për këtë vit, në të cilin u promovua Anketa e arsimimit mediatik te nxënësit në vitin e parë dhe të dytë të arsimit të mesëm, e disponueshme në gjuhën maqedone , shqipe dhe angleze.

Qëllimi i hulumtimit ishte që të bëhështe një vlerësim i synuar i situatës tek të rinjtë në këtë fushë, më saktë të hulumtonte opinionet, zakonet dhe perceptimin e studentëve me fokus aftësinë e tyre për të kuptuar mesazhet mediatike që transmetohen çdo ditë përmes mediave të ndryshme dhe kanalet për informim.

Siç theksoi drejtori Dr. Zoran Trajçevski, me këtë hulumtim ASHMA ofron të dhëna relevante që mund të përdoren në të gjitha përpjekjet e mëvonshme reformuese, sepse është bërë në një mostër përfaqësuese të të gjithë nxënësve që janë regjistruar në vitin e parë dhe të dytë të arsimit të mesëm vitin e kaluar shkollor, në shkollat ​​e mesme dhe ato profesionale. Krahas dhënies së të dhënave të përgjithshme për nxënësit e shkollave të mesme nga dy vitet e para, hulumtimi, ku ka specifika, jep edhe të dhëna individuale për nxënësit e shkollave të mesme dhe nxënësit e shkollave profesionale, si dhe përfundime dhe rekomandime.

 Për rëndësinë e hulumtimit foli edhe Dejan Dokuzovski nga projekti i USAID-it për arsimimin mediatik “Youth Think” i implementuar nga IREX, Instituti Maqedonas për Media, Instituti për Studime të Komunikimit dhe Forumi Rinor Arsimor, i cili theksoi se pret që arsimimi mediatik të bëhet pjesë e arsimit të mesëm në vend.

Hulumtimi është realizuar me 884 të anketuar nga 40 shkolla të mesme në 19 komuna, dhe në të, ndër të tjera, përdorimi dhe përdorimi i pajisjeve elektronike nga nxënësit, njohja e përmbajtjes dhe mendimi kritik për informacionin e marrë përmes televizionit dhe internetit, më së shumti. Rrjetet sociale të përdorura shpesh janë analizuar në detaje, theksoi Sofia Ristova, nga Agjencia Rating, e cila krijoi anketën për nevojat e ASHMA-së.

Në pjesën e dytë të takimit, drejtori Dr. Zoran Trajçevski bëri një pasqyrë të aktiviteteve të realizuara në përputhje me Programin vjetor të punës në tre muajt e fundit.

Të pranishmit patën mundësinë të dëgjojnë për aktivitetet që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e radiotransmetuesve, operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik, botuesve të mediave të shkruara, ofruesve të ASHMA-së sipas kërkesës, masat e paralajmëruara publike, aktivitetet në fushën ndërkombëtare, bashkëpunimin, analizat dhe kërkimet e kryera.

Prezantimet janë të disponueshme në lidhjet e mëposhtme:

Hulumtim mbi arsimimin mediatik te nxënësit në vitin e parë dhe të dytë të arsimit të mesëm 

Sofia Ristova, Agjencia Rejting

“Aktivitetet e kryera sipas Programit Vjetor të Punës së ASHMA-së” 

Zoran Trajçevski, drejtor i ASHMA-sëAccessibility

Accessibility