Seanca nr. 36 – 29.9.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 36-të e mbajti me datë 29.9.2022, me fillim në ora 14:00.

RENDI I DITËS

  1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 35-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele e mbajtur më 16.09.2022.
  2. Propozim-vendim për rritjen e planit financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për vitin 2022.
  3. Propozim-Metodologji për ndryshimin dhe plotësimin e Metodologjisë për kryerjen e mbikëqyrjes (monitorimit) programore01-3905/1 datë 23.07.2014.
  4. Informacion në lidhje me Kërkesën nga radio stacionet komerciale në nivel shtetëror.
  5. Propozim-vendim për pagesën e kompensimit për vdekjen e një anëtari të familje.
  6. Propozim për dhënien e miratimit për zbatimin e procedurës së furnizim publik për lëndën e radhës të furnizimit publik – shërbim Zyra për përkthim.
  7. Propozim për dhënien e miratimit për marrjen e vendimit për furnizim publik e një shërbimi – trajnimi me temën “Zbatimi i standardeve gjatë përgatitjes së specifikimeve teknike, përcaktimi i kritereve për përcaktimin e aftësisë dhe mbikëqyrjes/kontrollin e realizimit të kontratave të lidhura për furnizime publike”, me vlerë të vlerësuar nën kufijtë e vlerës për zbatimin e Ligjit për Furnizim
  8. Propozim-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistemimin e vendeve të punës në Agjencinë për Shërbime Mediale Audio dhe Audiovizuele.
  9. Të ndryshme.


Accessibility

Accessibility