TV 24 Lajme

Raport nga monitorimi i regullt i servisit programor 24 Lajme Shtip transmetuar me datë 2 shtator 2014 

15 radiodifuzerë nuk e kanë plotësuar obligimin për dorëzimin e raportit vjetor për plotësimin e obligimeve nga leja për emetim të televizionit ose radios

Shkup, 12.04.2016 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt administrative ndaj të gjithë radiodifuzerëve lidhur me obligimin nga neni 15 paragrafi 5 nga Ligji për mediume, respektivisht në afatin e paraparë ligjor (31 mars 2016) nuk e kanë dorëzuar deri te Agjencia, raportin me shkrim për realizimin e obligimeve të përcaktuara me lejen për emetim të TV ose Radios, e as informatë për mjetet teknike përmes të cilave emetohet ose ritransmetohet shërbimi i tyre programor në RM ose jashtë vendit.[…]Accessibility

Accessibility