1

Kronikë nga seanca e 43-të

Shkup, 29.11.2022 – Këshilli i Agjencisë në mbledhjen e djeshme në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt programore dhe administrative ka shqiptuar gjashtë masa për vërejtje publike:

SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të:

Neni 92 paragrafët 1 dhe 3 të LSHMAAV– mostransmetimi i së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizuele maqedonase, as transmetimi i së paku gjysmës së programit minimal ligjor të krijuar fillimisht si vepër audiovizuele maqedonase në periudhën prej orës 07:00. deri në orën 19:00;

Neni 98 paragrafi 1 të LSHMAAV– transmetimi i reklamave që nuk janë të ndara qartë nga pjesët tjera të programit me mjete optike dhe/ose zanore në fillim të bllokut reklamues;

Neni 50 paragrafi 3 të LSHMAAV– dhe neni 19 i Rregullores për Mbrojtjen e të Miturve – seriale artistike të transmetuara pa sinjale përkatëse paralajmëruese para fillimit dhe pa shenjë klasifikimi për kategorinë programore gjatë gjithë kohëzgjatjes;

Neni 51 paragrafi 1 të LSHMAAV– mossigurimi e informacionit që duhet të jetë në dispozicion të përdoruesve dhe

Neni 14 i Ligjit për Media – mospublikimi i të dhënave të shtypura, të cilat transmetuesi është i detyruar t’i transmetojë në një vend të përshtatshëm për çdo përmbajtje të shërbimit programor.

dhe

SHTR TV KANAL FESTA SHPKNJP Kumanovë për shkelje të:

Neni 51 paragrafi 1 LSHMAAV– mossigurimi i informacionit që duhet të jetë në dispozicion të përdoruesve.
Vendime/akte nga seanca e 43-të – 28.11.2022

pdfAktvendim për ndërmarrje të masës –vërejtje publike për SHTR TV DIBRA SHPKNJP Dibër për shkeljen e kryer të nenit 50 paragrafi 3 të LSHMAAV

pdfAktvendim për ndërmarrje të masës –vërejtje publike për SHTR TV DIBRA SHPKNJP Dibër për shkeljen e kryer të nenit 51 paragrafi 1 të LSHMAAV
Vendime/akte nga seanca nr. 42- 18.11.2022

pdfVendim për marrje masë – vërejtje publike për  ТV ZDRAVKIN SHPKNJP për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 nga LSHMAAV 

pdfVendim për marrje masë – vërejtje publike për  ТV ZDRAVKIN SHPKNJP për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 nga LSHMAAV

pdfVendim për marrje masë – vërejtje publike për  ТV ZDRAVKIN SHPKNJP për shkelje të nenit 53 paragrafi 2 nga LSHMAAV

pdfVendim për marrje masë – vërejtje publike për  ТV ZDRAVKIN SHPKNJP për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV

 
Seanca nr. 43 – 28.11.2022

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 43-të e mbajti me datë 28.11.2022 (e hënë), me fillim prej ora 14:00, nëpërmjet lidhjes konferistike.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 42-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 18.11.2022.
 2. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) nga LSHMAAV.
 1. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 98 paragrafi (1) të LSHMAAV.
 2. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) të LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 3. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 51paragrafi (1) të LSHMAAV.
 4. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR DIBRA TV SHPKNJP Dibër për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media.
 5. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV KANAL FESTA SHPKNJP Kumanovë për shkelje të nenit 51 paragrafi (1) nga LSHMAAV.
 6. Të ndryshme.Procesverbal nga seanca e 41-të – 03.11.2022

pdfProcesverbal nga seanca e 41-të me datë 03.11.2022
Kronikë e seancës së 42-të

Shkup, 18.11.2022– Këshilli i Agjencisë miratoi Draft planet vjetore për kryerjen e mbikëqyrjes programore dhe administrative për vitin 2023 dhe Draft programin për punën e Agjencisë për vitin 2023 (me Draft programin e aktiviteteve të planifikuara dhe draft planin financiar për vitin 20). Për të tre projektpropozimet është hapur një diskutim publik në kohëzgjatje prej 30 ditësh.

Këshilli i Agjencisë në mbledhjen e sotme ka miratuar Vendim me të cilin miratohet ribalancimi i Planit Financiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive për vitin 2022. Me propozimin e ribalancimit të Planit Financiar për vitin 2022, shpenzimet totale të planifikuara mbeten në nivelin e përcaktuar më parë.

Në bazë të kërkesës së pranuar, Këshilli i Agjencisë ka shqyrtuar informacionin dhe ka konkluduar që të informojë Ministrinë e Punëve të Brendshme të RSM-Qendrës për Luftimin e Krimit të Organizuar dhe të Rënda, se ekziston dyshimi për shkelje të së drejtës së autorit dhe të drejtave të përafërta nga ana e Kompania për tregti dhe shërbime TOTAL TV SHPK Shkup.

Këshilli i Agjencisë përfundoi që të fillojë procedurë penale para gjykatës kompetente kundër operatorit të JEKM Makedonski Telecom për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV-së, gjegjësisht për ritransmetim të shërbimeve programore që nuk janë të përfshira në certifikatën për regjistrimin e shërbimeve programore të lëshuar nga Agjencia. për shërbimet e mediave audio dhe audiovizive.

Këshilli i Agjencisë ka lëshuar katër masa për vërejtje publike ndajSHTRTV ZDRAVKIN SHPKNJP Veles, në bazë të monitorimit të rregullt të programeve për shkelje të:

 • neni 50 paragrafi 3 i LSHMAAVdhe neni 19 i Rregullores për mbrojtjen e të miturve – seriale artistike të transmetuara pa sinjale përkatëse paralajmëruese para fillimit dhe pa shenjë klasifikimi për kategorinë e programit gjatë gjithë kohëzgjatjes.
 • neni 53 paragrafi 2 i LSHMAAV– në kuadër të emisionit janë transmetuar video promocionale, të cilat përfaqësojnë komunikime të fshehta komerciale audiovizuele,
 • neni 64 paragrafi 1 i LSHMAAV– mos sigurimi i përkthimit në gjuhën maqedonase dhe
 • neni 92 paragrafët 1 dhe 3 të LSHMAAV-së – të mos transmetohet së paku 30% e programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase, e as së paku gjysma e programit minimal ligjor të krijuar fillimisht si vepër audiovizuele maqedonase nuk transmetohet në periudhën prej orës 07:00. deri në orën 19:00.

Sipas Planit Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, Këshilli i Agjencisë dha miratimin për zbatimin e këtyre prokurimeve publike: inspektimi teknik i ashensorëve dhe platforma dhe shërbimet e printimit.
Kronikë e seancës së 41-të

Shkup 03.11.2022– Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim për dhënien e licencës për transmetim televiziv përmes JEKM një servis programor me format të përgjithshëm kryesisht argëtues, në gjuhën shqipe, në nivel lokal në zona e Komunës së Kumanovës, Komunës së Likovës dhe Komunës së Staro Nagoriçane.

Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt e programit, Këshilli i Agjencisë vendosi që të fillojë procedurë për kundërvajtje para gjykatës kompetente kundër Shoqërisë për telekomunikacion Skupi KABLE SHPK Shkup për shkelje të nenit 141 të LSHMAAV-së, gjegjësisht për ritransmetim të shërbimit programor që nuk mbulohet nga certifikatën e regjistrimit të shërbimeve programore të lëshuar nga Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.

Në lidhje me njoftimin për ndryshim të strukturës së pronësisë, Këshilli i Agjencisë ka miratuar Vendim me të cilin lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të Shoqërisë tregtare radopdifuzive Radio La Kosta SHPKNJP Vinicë.

Këshilli i Agjencisë ka shqiptuar gjashtë masa paralmërim publik edhe atë:

– në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrjet e rregullta programore të kryera kundrejt SHTR Alsat-M SHPK Shkup për shkelje të:

 • neni 50 paragrafi 3 nga LSHMAAV dhe neni 22 paragrafi 2 i Rregullores për mbrojtjen e të miturve – transmetohen njoftime promovuese për program artistik pa sinjalistikë për mbrojtjen e të miturve,
 • neni 92 paragrafët 1 dhe 3 të LSHMAAV-së – të mos transmetohet së paku 30% e programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase, e as së paku gjysma e programit minimal ligjor të krijuar fillimisht si vepër audiovizuele maqedonase nuk transmetohet në periudhën prej orës 07:00. deri në orën 19:00 dhe
 • neni 98 paragrafi 2 i LSHMAAVdhe neni 14 paragrafi 2 i Rregullores për teknikat e reja të reklamimit – transmetimi i pop-up-reklamave në ekran të ndarë që mbulojnë pjesë thelbësore të veprimit dramatik dhe nëntitullin e përkthimit, si dhe shenjën paralajmëruese. për kategorinë e programit dhe logon e televizionit .

– në bazë të konstatimeve nga monitorimi i rregullt i programeve tëSHTRTelevizion Sitel SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafit 3 të LSHMAAV dhe nenit 19 të Urdhëresës për mbrojtjen e të miturve – transmetimi i sinjaleve paralajmëruese vetëm në fillim, por jo gjatë transmetimit të programe me veçori.

– në bazë të konstatimeve të një mbikëqyrjeje të jashtëzakonshme programore, sipas detyrës zyrtare, të Ndërmarrjes Komerciale Transmetuese 21-M SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 55 paragrafët 6 dhe 7 të LSHMAAV- rekomandim promovues dhe i është dhënë rëndësi e tepruar (theksim ose referencë) produkte .

– në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt programore e Kompanisë për radiodifuzion komercial Alfa TV SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 të LSHMAAV dhe nenit 22 paragrafi 2 të Urdhëresës për mbrojtjen e të miturve – shpallje promovuese për serial dramatik të transmetuar pa. duke u shënuar me një shenjë vizuale për të sinjalizuar kategorinë e programit që shpallet.

Këshilli miratoi Drejtorin e Agjencisë që të marrë një vendim për prokurimin e një shërbimi të transportit me autobus për një konferencë rajonale dhe një vendim për miratimin e burimeve financiare për rivendosjen e aksesit të përdoruesve në bazën elektronike të të dhënave të rregulloreve të “Gazeta Zyrtare e RSM”. .
Procesverbal nga seanca e 40-të – 20.10.2022

pdfProcesverbal nga seanca e 40-të – 20.10.2022
Procesverbal nga seanca e 8-të publike – 20.10.2022

pdfProcesverbal nga seanca e 8-të publike me datë  20.10.2022
Seanca nr. 42 – 18.11.2022

Agjencia për shërbime meiatike audio dhe audiovizuele seancën e 42-të e mbajti me datë 18.11.2022 (e premte), me fillim prej ora 14:00.

RENDI I DITËS

 1. Miratim i Propozim-procesverbalit nga seanca e 41-të e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, e mbajtur më 3.11.2022.
 2. Projekt-plan vjetor për kryerje të mbikëqyrjes programore për 2023.
 3. Projekt-plan vjetor për kryerje të mbikëqyrjes administrative për 2023.
 4. Plan-program për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2023 (me Plan-program të aktiviteteve të planifikuara dhe Projekt-plani finansiar i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2023).
 5. Propozim për marrje të vendimit për Ribalans të planit finansiar të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për 2022.
 6. Propozim-informacion drejtuar organit kompetent për të drejtat autoriale dhe të drejtat gjinore, me dyshimin se është kryer shkelje e tyre.
 7. Propozim për inicimin e procedurës për kundërvajtje kundër operatorit Makedonski Telekom nga Shkupi për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV.
 8. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP Veles për shkelje të nenit 50 paragrafi (3) nga LSHMAAV dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve.
 9. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP, Veles për shkelje të nenit 53 paragrafi (2) nga LSHMAAV.
 10. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP, Veles për shkelje të nenit 64 paragrafi (1) nga LSHMAAV.
 11. Propozim për shqiptim të masës vërejtje publike ndaj SHTR TV ZDRAVKIN Angelçe Zdravkin SHPKNJP, Veles për shkelje të nenit 92 paragrafët (1) dhe (3) nga LSHMAAV.
 12. Propozim për dhënien miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik-shërbim: Kontroll teknik i ashensorëve dhe platformës.
 13. Propozim për dhënien miratim për zbatim të procedurës për furnizim publik -shërbim:  Shërbime shtypi.
 14. Të ndryshme.