Viti 2009

Programi i punës për vitin 2009 Raport  për punën e vitit  2009

Viti 2010

Programi i punës për vitin 2010 >Plani financiar i punës së KRD-ës për vitin 2010 Raport për punën e vitit  2010

Viti 2011

Programi i punës për vitin 2011 Plani financiar i punës së KRD-ës për vitin 2011 Raport për punën e  vitit  2011

Viti 2012

Programi i punës për vitin 2012 Plani financiar i punës për vitin 2012  Raport për punën e vitit 2012  

Viti 2013

Programi i punës për vitin 2013 Plani financiar për punon në vivtin 2013 Raport për punën në vitin 2011

Viti 2014

  Raport vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, për vitin 2014. Programi për punë në vitin 2014 dhe bartës i … […]

Viti 2015

Strategjia për zhvillimin e teknologjive informatike dhe komunikuese si dhe planit aksionar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2015-2018 Strategjia për … […]

Viti 2016

Programi i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2016 Plani vjetor për mbikëqyrje administrative gjatë vitit 2016 Plani vjetor për … […]

Viti 2017

Programi dhe raportet e punës së ASHMA Raporti vjetor i punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2017 Raporti i revizionit … […]Accessibility

Accessibility