1

Formularë për dhënësit e ra dhe radio

Word10Logo Formular_Raport për zbatimin e obligimeve të përcaktuara me lejen për emetim të radios

Word10Logo Formularit për të dhënat e strukturës pronësore, redaktorët dhe punës ekonomike të radiodifuzerit