Kronika e mbledhjes së 37-të të KRD

Shkup. 04.09.2012– Në mbledhjen e sotshme, të 37-të, KRD e miratoi Informacionin për përmbushjen e obligimeve të vërtetuara me vendimin për anulimin e marjes së lejes për të kryer veprimtari radiodifizive nga Shoqata radiodifuzive D-J Sllave DOOEL Strugë, dhe konstatoi se Shoqata për radiodifuzion D-J Sllave DOOELL Strugë në përgjithësi i plotësoi kushtet në përputhje me paragrafin 2, alineja 1,2,3 dhe 4 me vendim   për të hequr,  nr. 07.306 me datë 21.08 të vitit 2012.
Anëtarët e KRD-ës e rishikuan informatën nga të dhënat e mara në lidhje me strukturën e pronësisë të TV Allfa Dooel Shkup, TV Skopje Doo Skopje dhe TV Iris nga Shtipi, të cilat janë shoqata aksionare me një strukturë të ndërlikuar pronësie nga aspekti i respektimit të nenit të 11 të Ligjit për veprimtari radioifuzive.  A ishte vendosur për të ndjekur aktivitetet për kompletimin dhe verifikimin e të dhënave.
KRD e ka shqyrtuar informacionin për shpërndarjen e raporteve për transmetimin audiovizuel të veprave evropiane të pjesëve të MTV1 dhe TV Sonce, dhe konstatoi se te dy radodifuzerët e kanë  plotësuar detyrën për imitimin e programeve audiovizuele evropiane.
Në vazhdimësi të mbledhjes së 35-të nga data 15 shtator, KRD konstatoi se TRD Nasha TV Skopie dhe TRD Radio Besa – Komuna Dollnen e ka paguar plotësisht tatimin për licencë. Tatimin për lejen nuk e kanë realizuar radidifuzerët e më poshtëm:
TRD TV Sitell-3 – Shkup
TRD Televizioni Sonce – Shkup
TRD AB Kanali  – Shkup
TRD MTS Radio – Ohër
TRD Radio Pehçevë – Pehçevë.
Prandaj KRD inicioi procedurë për marjen e lejes për kryerje të veprimtarisë radiodifuzive të këtyre radiodifuzerëve, me një paralajmërim përfundimtar për të pastruar borxhin e tyre ndaj KRD-ës brenda periudhës ligjor prej 15 ditësh.


Accessibility

Accessibility