Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup , 03.05.2023 Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë i shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe aduivizuele për periudhën nga 1 janari deri më 31 mars nga viti 2023.

Në bazë të mbikëqyrjeve të realizuara , Këshilli i Agjencisë shqiptoi masë publike paralajmërim i SHTR KLAN MACEDONIA Shkup për shkelje në neni 92 paragrafët 1 dhe 2 të LSHMAAV dmth jotransmetuese në të paktën 30% program fillimisht krijuar si vepra audiovizuele maqedonase, as përsëri të paktën gjysma nga obligimi ligjor minium fillimisht krijuar program si vepra  audiovizuale maqedonase të transmetuara në periudhën nga ora 07:00 deri në 19:00 .

Këshilli i Agjencisë ka konkluduar kundër SHTR TV KALTRINA Strugës që të inicojë procedurë kundërvajtëse në bazë të mbikëqyrjes programore kontrolluese, me të cilën është konstatuar se transmetuesi nuk ka vepruar sipas Vendimit për dhënie të masës paralajmëruese publike dhe nuk ka bërë shkelje e nenit 92 paragrafi 1 i LSHMAAV-së, gjegjësisht vazhdohet duke mos emetuar së paku 30% të programeve të krijuara fillimisht si vepra audiovizive maqedonase.

Në lidhje me njoftimet për ndryshim të strukturës së pronësisë, Këshilli i Agjencisë ka miratuar dy Vendime me të cilat lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të SHTR TV Shutel nga Shkupi dhe SHTR Urban FM nga Shkupi.

Sipas Planit Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2023 të ASHMA-së, Këshilli i Agjencisë miratoi drejtorin që të marrë vendime për zbatimin e procedurave për prokurimin publik të shërbimeve/mallrave të mëposhtme: licencë për Firewall, materiale dhe mjete të vogla TI. , ka marrë me qira punime artizanale të shtypshkronjës dhe të ndërtimit për rehabilitimin e një objekti me vlerë të parashikuar nën kufijtë e vlerës për zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik.Accessibility

Accessibility