Kronikë e seancës së 26-të

Shkup, 14.08.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka miratuar Vendim për vazhdimin e licencave për transmetim televiziv ose radio për gjithsej 90 (nëntëdhjetë) transmetues, vlefshmëria e të cilave skadon me 31 dhjetor 2024, për një periudhë prej tre vjetësh shtesë nga data e skadimit të lejes. Gjithashtu ka marrë Vendim për dhënien e pëlqimit TRD JON-RADIO SHPK Strugë për ndryshimin ose plotësimin e më shumë se 20% të konceptit programor nga licencaat transmetimit radiofonik.

Për shkak të shkeljes së nenit 55 paragrafit 2 paragrafit 2, 3 dhe 4 të LSHAAV-së, Këshilli i Agjencisë vendosi që kundër SHTR TELEVISION MAKPETROL Shkup të iniciojë procedurë kundërvajtëse.

Këshilli i Agjencisë gjithashtu ka miratuar Vendim për fshirjen nga regjistri i transmetuesve të Kompanisë Komerciale Transmetuese Televizioni IRIS SHPKNJP Shtip dhe Rregulloren për ndryshimin e Rregullores për pagën bruto dhe tarifat tjera të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Sipas Planit të Prokurimit Publik të Agjencisë për vitin 2023, Këshilli miratoi zbatimin e procedurave të prokurimit publik, konkretisht: Mirëmbajtja e Ditëve të Arsimimit Mediatik 2023, Pajisjet e zyrës, Mirëmbajtja dhe servisimi i ashensorëve dhe platformave dhe Mirëmbajtja e modulit shtesë të një moduli ekzistues. zgjidhje aplikimi “Sistemi për regjistrin elektronik të rrjeteve publike të komunikimit.” Në këtë drejtim, ai dha miratimin për marrjen e vendimit për prokurimin e një shërbimi me vlerë të vlerësuar nën pragun e vlerës për zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik, përkatësisht krijimin, mirëmbajtjen dhe mirëmbajtjen e “Zgjedhjeve dhe Mediave. ” website.Accessibility

Accessibility