Kronikë e seancës së 32-të

Shkup, 16.10.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 32-të, mbajtur më 09.10.2023. mori Vendim për dhënien e licencës për transmetim televiziv të shërbimit programor me format të përgjithshëm kryesisht argëtues, në gjuhën maqedonase, në nivel rajonal, përmes rrjetit publik të komunikimit elektronik, SHTR KTV SHPKNJP Kavadar. Gjithashtu, Këshilli miratoi Vendim për vazhdimin e afatit për fillimin e veprimtarisë radiodifuzive të shërbimit programor të dedikuar për popullatën studimore të Institucionit radiodifuziv jofitimprurës UNIVERZUM Shkup.

Në bazë të konstatimeve të mbikëqyrjes së jashtëzakonshme programore, të kryer sipas detyrës zyrtare, Këshilli i Agjencisë ka iniciuar procedurë për revokimin e licencës për transmetim radiofonik të SHTR KANAL 77 SHPKNJP Shtip, për shkak të shkeljes së nenit 68 lidhur me nenin 3 paragrafi 1. pika 12 e Ligjit për shërbimet mediatike audio dhe audiovizive, d.m.th., mbajtësi i licencës nuk ka ofruar transmetim të një shërbimi të vetëm programor të transmetuar në tërësi të programeve dhe elementeve të tjera të një shërbimi të vetëm audio mediatik që synohet të merret nga publiku. në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në vazhdimin e parë të seancës së 32-të të mbajtur më 16.10.2023. Këshilli i Agjencisë ka iniciuar dy procedura për kundërvajtje kundër SHTR METROPOLIS RADIO SHPK Shkup. Procedura e parë për kundërvajtje do të fillohet për shkak të shkeljes së nenit 14 të Ligjit për media, gjegjësisht mospublikimit të një printimi, ndërsa procedura e dytë kundërvajtëse do të fillohet për shkak të shkeljes së nenit 54 paragrafi 5 i LSHMAAV (sponsorizimi i lajmeve, aktual -programe informative për ngjarje aktuale dhe programe fetare.

Në bazë të konstatimeve nga vëzhgimet ku është konstatuar mosrespektim i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Ligjit për media, Këshilli i Agjencisë ka miratuar 4 Vendime për shqiptimin e masës së vërejtjes publike për transmetuesit në vijim:

– Televizioni SHTR PLUS SHPK Kumanovë, për shkak të mos respektimit të nenit 51 paragrafi 1 të LSHMAAV, gjegjësisht nuk ka ofruar informatat që duhet t’u vihen në dispozicion shfrytëzuesve;

– SHTR ZDRAVKIN SHPKNJP Veles, për shkak të mos respektimit të nenit 14 të Ligjit për media, d.m.th. për shkak të mos zbulimit të të dhënave të shtypura;

– Televizioni SHTR G-TV SHPKNJP Gostivar, për shkak të mos respektimit të nenit 14 të Ligjit për media, gjegjësisht për shkak të mos zbulimit të të dhënave të shtypura;

– SHTR G-TV Televizija SHPKNJP Gostivar, për shkak të mos respektimit të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, gjegjësisht nuk ka transmetuar së paku 30% të programeve të krijuara fillimisht si vepra audiovizuele maqedonase, as. të paktën gjysma e minimumit ligjor të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase.

Për të përmbushur Planin e Prokurimit Publik për vitin 2023, Këshilli miratoi zbatimin e procedurës për shërbimin e prokurimit publik: Transmetimi i të dhënave nga lokacione të largëta.Accessibility

Accessibility