Kronikë nga seanca e 37-të

Shkup, 16.11.2022 – Këshilli i Agjencisë në pajtim me Raportin me shkrim për mbikëqyrjen e programit të kontrollit ekzekutiv nr. pengesat ligjore për kryerjen e veprimtarisë, miratoi Vendim për ndalimin e procedurës së inicuar për revokimin e licencës për transmetim radiofonik të TRD Radio KANAL 77 DOOEL Shtip.

Për shkak të mos respektimit të dispozitave të Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive dhe Ligjit për Media, Këshilli ka shqiptuar 4 masa vërejtjeje publike, përkatësisht:

– në JRP RADIO DHE TELEVIZION I MAQEDONISË Shkup – Televizioni i Maqedonisë – Shërbimi i Tretë Programor (MRT3), për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media,

– ndaj JRP RADIOTELEVIZIA E MAQEDONISË Shkup – Televizioni i Maqedonisë – Shërbimi i Katërt Programor (MRT4), për shkelje të nenit 92 paragrafi 1 të LSHMAAV,

– të Kompanisë Transmetuese Tregtare SKAJ RADIO Teodor SHPKNJP – Shkup, për shkelje të nenit 80 paragrafët 7, 8 dhe 9 të LSHMAAV, dhe

– REPRO PRINT DOOEL nga Shkupi, për shkelje të nenit 14 të Ligjit për Media

Këshilli në seancë miratoi pagesën e ndihmës financiare – dëmshpërblim për vdekjen e një anëtari të familjes më të ngushtë.Accessibility

Accessibility