Kronikë na seanca nr. 28

SHKUP, 07.05.2014- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (Agjencia) në seancën e sotme e miratoi informacionin në lidhje me realizimin e projektit “Thuaji JO Armës” dhe konkludoi që të dërgoje letër deri tek Shoqëria për produksion filmi, art dhe botim “SHORTKAT” eksport – import Shkup me kërkesë afati prej 30 ditëve të dërgoje 30 episode nga 17 minuta, në pajtueshmëri me Marrëveshjen për financimin e programit radio/televiziv me interes publik. Porderisa “SHORTKAT” eksport – import Shkup në afatin shtesë nuk do ta dorëzoje materialin e duhur të filmuar, Agjencia gjatë pagesës së këstit të dytë të njëjtin proporcionalisht do ta zvogëloje minutazhën për të cilën projekti i dorëzuar është më i shkurtë.

Agjencia e miratoi informacionin për ankesat dhe kërkesat e aritura për sigurimin e qasjes së barabartë të radiodifuzerit publik në pajtueshmëri me nenin 76a nga Kodi zgjedhor, nga Partia VMRO popullorja. Përgjigjigjen e ankeses mund ta merrni më poshtë:

Përgjigje ndaj ankesës në lidhje me sigurimin e qasjes së barabartë të Radiodifuzerit publik.

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele konkludoi që ti lëshoje vërtetimet për pakot e regjistruara programore:

-Për Shoqërin për prodhimtari, tregti dhe shërbime ALTRA SAT 2000 Ohër, Vërtetim nr. 5 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Eurosport, Eurosport 2, Russia Today, RT Documentary, Travel Channel, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Golf Klub и Lov I Ribolov;

-Shoqërisë për tregti, shërbime TOTAL TV Shkup, Vërtetim nr. 16 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Grand Production;

-Shoqërisë tregtare radiodifuzive – opertator I rrjetit kabllor SKREMBL Novo Sellë, Vërtetim nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Al Jazeera Balkans;

-Shoqërisë për fitim, prodhimtari dhe shërbime FIBENETVORKS Shkup, Vërtetim nr. 3 me çka pakoja e regjistruar programore si e tërë plotësohet me serviset programore televizive: Канал 5 плус, Planeta, TV K3, TV Alfa, MTV Adria dhe VH1.Accessibility

Accessibility