Kronikë nga seanca 13-të

 

Shkup, 15.03.2019. – Në seancën e djeshme, Këshilli miratoi Projekt- politikën për median e shkruar dhe hapi një debat publik mbi tekstin e saj i cili do të zgjasë deri më 24 mars 2019. Draft dokumenti publikohet në faqen e internetit të Agjencisë (www.avmu.mk)dhe në faqen speciale e medias së shkruar (www.mediumskapismenost.mk).

Miratim i strategjis rregullatore për zhvillimin e aktiviteteve audio dhe audiovizuele për periudhën nga 2019 deri 2023.

Bazuar në konstatimet e procesverbalit me shkrim, Këshilli i Agjencisë dërgoi një shkresë me shkrim TRD Alfa TV SHPKPV Shkup për shkelje të parimeve të programit nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

U morën katër($) Vendime për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj: tre në TRD Kanal5 (përdorimi i gjuhës në programe,kushtet për reklamim dhe teleshoping dhe nxjerja në pah e produkteve dhe referenca) dhe një ndaj TRD 1 TV (shenjë vizuele që e sinjalizon kategorinë në njoftimet promovuese për programet).

Këshilli  pranoi informacionin për pagesën vjetore tarif e anëtarësimit për platformën Evropiane të organeve rregullatore për vitin 2019 dhe miratim drejtorit të Agjencisë për marrjen një vendim për prokurim publik të mallrave me vlerë të vogël.Accessibility

Accessibility