Kronikë nga seanca 23-të

Shkup, 05.06.2019. – Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për refuzim kërkesë  për dhënie licence pa shpallje të konkursit publik për transmetim televiziv, sepse është i paplotë, nuk i përmban  të gjithatë dhënat e parapara në nenin 76 paragrafi 3 dhe 4 i Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Këshilli i Agjencisë miratoi dhe një Vendim për shqiptimin e masës vërejtje publike ndaj TRD BI-AL SHPKPV Manastir për konstatim të shkeljes së nenit 15 paragrafi 1 nga Ligji për media.

Me qëllim për inicim të procedurës që është në përpuethshmëri me Planin vjetor për prokurim publik për 2019 të Agjencisë, Këshilli miratoi drejtorin e Agjencisë të inicoj procedur për prokurim publik: kontroll sistematik.

Këshilli i Agjencisë erdhi në përfundim ku i dha miratim drejtorit të Agjencisë të sjellë Vendim për pagimin e ndihmës solidare për pushim të zgjatur dhe shërim në bazë të dokumentave shëndetësore të punësuarës në Agjencion për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.Accessibility

Accessibility