Kronikë nga seanca 26-të

Shkup, 04.07.2019. – Në seancës e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Vendimin për shqiptimin e masës për shkelje të nenit 34 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, sipas detyrës zyrtare ndaj TRD 1 TV SHPKPV nga Shkupi.

Këshilli I Agjencisë miratoi 2 Vendime për shqiptimin e masës vërejtje publike: për shkelje të nenit 15 paragrafi 5 nga Ligji për media të RTD ARAÇINA dhe për shkelje të nenit 49 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ndaj TRD Televizioni KOÇAN-LD.

Njëkohësisht, Këshilli i Agjencisë e rishikoi Informacionin dhe konstatoi ti informojë MVR të RSM-Qëndër për shkatërimin e krimit të organizuar, ekziston dyshimi për shkelje të së drejtës autoriale dhe të drejtës gjinore nga ana e TRD Televizioni Koçan-LD Koçan.Accessibility

Accessibility