Kronikë nga seanca 28-të

Shkup 25.07.2019. – Në seancën e kaluar Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim që ndalon ndryshimin në strukturën e pronësisë dhe Vendimin për inicimin e një procedure për përcaktimin e ekzistencës së saj, përqendrim ilegal i mediave, sipas detyrës zyrtare, ndaj TRD Sveti Nikoll SHPK Sveti Nikoll.

Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja,mos përmbushja e stafit minimal kushtet e përcaktuara në Rregullore për teknikën minimale,hapësinordhe financiar kushtet e personelit për marrjen e licencës për transmetimin në radio dhe television, Këshilli i Agjencisë inicoi një procedure për heqjen e licencës radio transmetuesit ndaj TRD MX-Radio Ohër.

Për të inicuar një procedure në përputhje me Planin Vjetor të prokurimit publik për 2019 të Agjencisë, Këshilli i dha miratim Drejtorit të Agjencisë për kryerjen e prokurimit publik-kërkime-analizë e pytjeve gjinore dhe mënyrën e përfaqësimit të grave dhe burrave në programet e transmetuesit.

Pika e shpallur lidhur me propozimin që i referohet nevojës për prokurim publik-shërbim-mirëmbajtjen e sistemit për monitorimin e shërbimeve RA dhe TV dhe mbikëqyrjen ndaj operatorëve të rrjetit publik të komunikimit  elektronik, janë shtyrë.Accessibility

Accessibility