Kronikë nga seanca 4-të

Shkup, 30.01.2019. –Në seancën e kaluar, Këshilli i Agjencisë miratoi Konkluzion në lidhje me zbatimin praktik të nenit 23 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.

Këshilli dha miratim për nënshkrimin e Marrëveshjes për ndërprerjen e kontratës për punësim dhe miratimin e Vendimit për përfundimin e kontratës së punës.Accessibility

Accessibility