Kronikë nga seanca 8-të

Shkup, 15.02.2019. – Për shkelje të nenit 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,ose për mospagesë të tarifës për licencë për kryerjen e veprimtarisë transmetuese brenda afatit të caktuar, Këshilli i Agjencisë inicoi 16 procedura për marrje të licencës për transmetim televiziv dhe radiotransmetim për transmetuesit e rradhës: KANAL 5 PLUS SHPKPV Shkup, Тelevizioni SONCE SHPKPV Prilep, TV SHKUP SHPK Shkup, Тelevizioni КОÇANI-LD Коçani, Т.V. КАLTRINA Мirz Татеshi Strug SHPKPV, SPEKTRA komuna Llabunisht SHPKPV, BI-КI-АL SHPKPV Bitoll, ТV-АNISA SHPKPV fsh. Pllasnic, B-97 SHPKPV Bitoll, RADIO UNIVERSITARE UGD FM Shtip, DIBËR TV SHPKPV Dibër, TV ZDRAVKIN Аngellçe Zdravkin SHPKPV Veles, ТV АМАZON SHPKPV Shkup, К TRI ТЕLEVIZIJA SHPKPV Кumanovë, ТV КISS Zlate SHPKPV Тетоvë dhe Radio VALANDOV SHPK Vallandov

Këshilli i Agjencisë diskutonte për pikën e konstatimit të shkeljes së nenit 38 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ndaj TRD 1TV SHPKPV Shkup dhe do sjellë vendim pasi Parlamenti do ta konstatojë vendimin e sjellë nga bashkëshortja e pronarit të medias në funkcion anëtar i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës së lirisë ndaj informacionit me karakter publik.Accessibility

Accessibility