Kronikë nga seanca e 1-rë

Shkup, 10.01.2023. – Këshilli i Agjencisë në seancën e parë të djeshme ka miratuar Vendim për ndërprerjen e procedurës së iniciuar për revokimin e licencës për transmetim televiziv të TRD TV IRIS DOO Shtip, për shkak të përmbushjes së kushteve minimale të personelit të përcaktuara në Rregulloren për minimumin teknik, hapësinor. , kushtet financiare dhe kuadro për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv.
Këshilli i Agjencisë miratoi një konkluzion për fillimin e një konsultimi publik për 30 ditë në lidhje me ndryshimet dhe plotësimet e propozuara në “Rregulloren për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të personelit për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv” nga Shoqata e Gazetarët e Maqedonisë.
Në lidhje me kërkesën me shkrim nga TRD 24 VESTI DOOEL Shtip, Këshilli i Agjencisë ka marrë Vendim për refuzimin e kërkesës për shpalljen e konkursit publik për dhënien e licencës për transmetim televiziv në nivel shtetëror përmes multipleksit digjital. për arsye se nga Studimi për përcaktimin e arsyetimit të shpalljes së një konkursi publik për dhënien e licencës, u konstatua se nuk ka arsyetim shpallja e konkursit publik për dhënien e licencës për një shërbim programor televiziv me format të përgjithshëm kryesisht informativ dhe kryesisht informativ dhe një format i përgjithshëm në të cilin llojet e përfaqësuara të programeve përmbushin të tre funksionet mediatike (informative, edukative dhe argëtuese). Këshilli i Agjencisë pas publikimit të Analizës së tregut të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizive për vitin 2022. sipas detyrës zyrtare do të nisë procedura për dhënien e kontratës për prokurimin publik për përgatitjen e një studimi për përcaktimin e arsyetimit të shpalljes së tenderit publik për dhënien e licencës për transmetim televiziv në nivel shtetëror përmes multipleksit tokësor dixhital.
Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt programore dhe administrative, Këshilli i Agjencisë ka nxjerrë shtatë masa për qortim publik, përkatësisht:
– TRD SPEKTRA, Komuna Labunishtë SH.PK për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 i ZAVVMU dhe neneve 16 dhe 17 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve, gjegjësisht transmetimin e një servisi programor në kohë të papërshtatshme dhe me sinjale të gabuara paralajmëruese, si dhe nenin. 92 paragrafët 1 dhe 3 nga ZAAVMU, d.m.th të mos transmetohet së paku 30% e programeve të krijuara fillimisht si vepra audiovizuale maqedonase;
– STUDENTI RADIO Universitar FM 92.9 – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi 2 të ZAVVMU, gjegjësisht mospublikim të shenjës së identifikimit, si dhe nenit 14 të Ligjit për media, d.m.th. mosdhënie e informacionit me të cilin të identifikojë autorët dhe redaktorët e lajmeve radiofonike të transmetuara, si dhe origjinën dhe datën e prodhimit të tyre;
– TRD USKANA Media DOOEL Kërçovë, për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 të ZAAVMU-së, gjegjësisht mostransmetim të së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase;
– Institucioni radiodifuziv jofitimprurës RADIO MARIJA-BLAGOVEST Strumicë, për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 i ZAVVMU, gjegjësisht mosdhënie e informatave që duhet të vihen në dispozicion të përdoruesve;
– Radio Universitare UGD FM – Universiteti Gotse Dellçev Shtip, për shkelje të nenit 51 paragrafi 1 të ZAVVMU, gjegjësisht mosdhënie të informatave që duhet të vihen në dispozicion të përdoruesve.

Me qëllim të zbatimit të procedurave që janë në përputhje me Planin Vjetor të Agjencisë për Prokurimin Publik për vitin 2023, Këshilli i dha miratimet Drejtorit të Agjencisë për sigurimin e mëtejshëm të mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për prokurimin publik-mallra: Sistemi për menaxhimin automatik të dokumenteve, dhe rrjedhimisht për ndryshimin e Vendimit për nevojën për prokurim publik.
Gjithashtu, Këshilli miratoi Drejtorin e Agjencisë që të marrë vendim për miratimin e burimeve financiare për abonimin në “Gazetën Zyrtare të RSM” për vitin 2023 në formë të shtypur.Accessibility

Accessibility