Kronikë nga seanca e 1-rë

Shkup, 11.01.2018. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë i rishikoi Raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01.09 deri më 31.12.2017.

Miratoi aprovimin e Vendimeve për shlyerjen e parakohshme të plotë të pjesës së mbetur të kredisë e destinuar për ambientet afariste të Agjencisë dhe për prokurim në vlerë të ulët për shërbimet-servisimin e aparateve për kafe në Agjenciоn.Accessibility

Accessibility