Kronikë nga seanca e 10-të

Shkup, 13.04.2021-Këshilli I Agjencisë në seancën e djeshme shqyrtoi tremujorin e pare të  punës së Agjencisë për Shërbime të Mediave Audio dhe Audivizive të 2021.

U miratua draft-ndryshimi I Planit për qëllimin dhe alokimin e kapaciteteve në dixhitalizimin e multipleksit tokësor I një operatori të rrjetit publik të komunikimeve elektronike që ka për qëllim ndryshimin e Planit dhe për këtë është hapur një debat publik që zgjat 30 ditë..

Bazuar në gjetjet nga mbikëqyrja,Këshilli I Agjencisë shqiptoi 3 masa qortim public,ndaj-TRD Sitel SHPK;Shkupi për thyerje të nenit.50 paragrafi 3 I ZAAVMU dhe neneve 16 dhe 17 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve,TRD ALFA TV SHPKPV Shkup për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 iZAAVMU dhe COLOR Media Plus për mospërmbushje të plotë të detyrimeve nga neni 14 të Ligjit për Media..

Për ndryshimin e strukrurës së pronës,Këshilli I Agjencisë miratoi dy Vendime që lejojnë një ndryshim në strukturën e pronësisë së TRD KTV SHPKV Kavadarci dhe TRD Radio ZORA SHPKV Dellçev..

Këshilli I Agjencisë në këtë seancë gjthashtu miratoi një Vendim për fshirjen nga regjistri të transmetuesitTRD ALBANA PLUS SHPKPV Kumanovë..

Me qëllim të fillimit të procedurave që janë në përputhje me Planin Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2021 të Agjencisë,Këshilli  dha miratimin Drejtorit të Agjencisë për kryerjen e prokurimit publik-mallra miete për higjenë,mallra- energji elektrike,shërbimi I rinovimit për çertifikata 150  9001- 2015 standart për menaxhimin e cilësisë.Accessibility

Accessibility