Kronikë nga seanca e 10-të

Shkup, 21.02.2018. – Në seancën e kaluar Këshilli i Agjencisë miratoi gjashtë Vendime për ndalimin e proceduarave të inicuara për heqjen e lejes për transmetim televiziv dhe radio për transmetuesit në vijim: ТRD TV Anisa, ТRD SKAJ RADIO PLUS, ТRD RADIO RED FM, ТRD TV Spektra, ТRD TV Zdravkin dhe TRD RA Slobodna Makedonija.

Këshilli solli dhe Vendim për marrjen e lejes për transmetim televiziv të TRD Тelevizioni SITEL 3 SHPKPV Shkup për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, përkatësisht për mospagim të tarifës për leje transmetim në radio dhe television në afatin e përcaktuar ligjor.Accessibility

Accessibility