Kronikë nga seanca e 12-të

Shkup, 28.03.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 12-të miratoi Raportin vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2022.

Këshilli i Agjencisë, në lidhje me rezultatet e auditimit të kryer për vitin 2022 nga një auditor i pavarur, përcaktoi qëndrimin e ASHMA.

Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja e rregullt e programit, Këshilli i Agjencisë ka miratuar Vendim me të cilin anulohet dhe shpallet i pavlefshëm në tërësi Vendimi për vërejtje publike dhe përjashtim nga ritransmetimi i shërbimit programor të OJEKM SHTR Kabel-NET nga Strumicë.

Sipas Planit Vjetor për Prokurim Publik për vitin 2023 të ASHMA, Këshilli i Agjencisë miratoi Drejtorin që të marrë Vendim për zbatimin e procedurës për prokurim publik të mallrave – produkteve higjienike.

Për shkak të mospërmbushjes së detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 i LSHMAAV-së, gjegjësisht mos pagesës së tarifës vjetore për licencë për transmetim televiziv, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive ka filluar procedurën për heqjen e licencës për të kryer. aktiviteti transmetues i transmetuesit SHTR Televizion PLUS SHPK Kumanovë.Accessibility

Accessibility