Kronikë nga seanca e 13-të

Shkup, 10.04.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 13-të miratoi Vendim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për revokimin e licencës për shkak të pagesës së plotë të taksës vjetore të licencës për transmetim televiziv të SHTR Televizion PLUS ShPK Kumanovë.

Bazuar në të gjeturat nga mbikëqyrja, Këshilli i Agjencisë ka lëshuar pesë masa të paralajmërimeve publike, përkatësisht:

– TV Nasha TV SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 50 paragrafi 3 të ZAMVM-së dhe nenit 19 të Rregullores për mbrojtjen e të miturve – serialet artistike janë transmetuar pa sinjale përkatëse paralajmëruese para fillimit dhe pa shenjë klasifikuese për kategorinë e programit gjatë gjithë kohës. kohëzgjatja;

– SHTR KLAN MACEDONIA SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 55 paragrafi 1 të ZAVVMU – ndalim për vendosjen e produkteve në atë lloj të programeve televizive;

– RTD Televizioni Sonce SHPKNJP Prilep për shkelje të nenit 64 paragrafi 1, mosdhënia e përkthimit të gjuhës në të cilën media e transmeton programin sipas lejes;

– Kompania SHTR 21-M SHPKNJP Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafit 1 dhe 3 të LSHMAAV-së dhe nenit 14 të Ligjit për media, d.m.th. të mos transmetohet së paku 30% e programit të krijuar fillimisht si vepra audiovizive maqedonase, e as së paku gjysma e minimumi ligjor i krijuar fillimisht që transmetohet si vepra audiovizuale maqedonase në periudhën prej orës 7:00 deri në orën 19:00 dhe mos zbulimi i të dhënave të shtypura, të cilat transmetuesi është i detyruar t’i transmetojë në një vend të përshtatshëm për secilën përmbajtje të shërbimit programor. .

Këshilli i Agjencisë ka konkluduar kundër SHTR Dibra TV SHPKNJP Dibër që të inicojë procedurë kundërvajtëse në bazë të mbikëqyrjes programore kontrolluese, me të cilën është konstatuar se transmetuesi nuk ka vepruar sipas Vendimit për dhënien e masës paralajmëruese publike dhe nuk ka hequr. shkelja e nenit 92 paragrafi 1 i LSHMAAV-së, dmth. vazhdoi të mos transmetonte së paku 30% të programit të krijuar fillimisht si vepra mediatike audiovizive.

 

 Accessibility

Accessibility