Kronikë nga seanca e 15-të

Shkup 15.04.2024. – Për shkak të përmbyshjes së detyrimit ligjor për pagesën e kompensimit vjetor të lejes për radiotransmetim, Këshilli i Agjencisë në seancën e 15-të mbajtur më 12.04.2024 miratoi Aktvendim për ndërprerjen e procedurës së inicuar për heqjen e lejes për transmetim televiziv të SHTR TELEVIZIONI SONCE SHPKNJP Prilep.

Këshilli i Agjencisë miratoi Draft-udhëzimin për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për transmetuesit për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare 2024 dhe ua dorëzoi transmetuesve dhe palëve të tjera të interesuara për komente dhe vërejtje, më së voni deri në orën 15 të datës 15 prill 2024.Accessibility

Accessibility