Kronikë nga seanca e 18-të

Shkup 23.04.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka iniciuar procedurë kundërvjatje kundër SHTR “KLAN MACEDONIA” SHPKNJP export-import-saraj, Shkup, në bazë të mbikëqyrjes mbi pasqyrimin mediatik zgjedhor, ku është bërë shkelje e nenit 75 paragrafi 1, dhe në lidhje me me nenin 75 paragrafi 4 paragrafi 1 i Kodit Zgjedhor, pra mosdhënie e informacionit për procesin zgjedhor në një format të aksesueshëm për personat me aftësi të kufizuar. Raportet tremujore për punën e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele për periudhën nga 1 janari deri më 31 mars 2024, janë shtyrë për vazhdimin e parë të seancës së 18-të.Accessibility

Accessibility