Kronikë nga seanca e 2-të

Shkup, 24.01.2018. – Në seancën e sotme Këshilli i Agjencisë solli Vendimin për të rritur planin finansiar për vitin 2018. Këshilli pranoi Informacionin lidhur me kërkesat e parashtruara për pagesat e vonuara të fakturave të dorëzuara që i referohen tarifës vjetore për lejet për transmetim televiziv dhe solli përfundim për mospranimin e kërkesave për shkaka të dispozitave të përcaktuara në Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Rregulloren për procedurat financiare dhe punës kontabël të Agjnecisë.

Me qëllim të inicimit të proceduarave të prokurimit publik që janë në përputhje me Planin vjetor për prokurim publik për vitin2018 të Agjencisë, Këshilli I dha miratim drejtorit të agjencisë të zbatoj detyrat e mëposhtme për prokurim publik për:çertifikatë dixhitale, bileta ajrore, shërbimet e auditimit dhe softuerit antivirus.Accessibility

Accessibility