Kronikë nga seanca e 22-të

Shkup, 12.07.2023 – Këshilli i Agjencisë në mbledhjen e djeshme miratoi Propozim-rregulloren për ndryshimin e “Rregullores për kushte minimale teknike, hapësinore, financiare dhe të personelit për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedoni” nr. 172 /2014 dhe 76/2015)”. Sipas tekstit të projektrregullores, prej 45 ditësh është hapur dëgjesa publike.

Lidhur me iniciativën për heqjen së licencës për transmetim televiziv të SHTR ALSAT-M SHPK Shkup, Këshilli ka marrë Vendim për refuzimin e Iniciativës, sepse ajo nuk përmban të dhëna në bazë të të cilave Agjencia mund të konstatojë nëse ekziston një ligj ligjor. bazë për fillimin e procedurës për heqjen e licencës për transmetim televiziv dhe për faktin se është paraqitur si kërkesë anonime dhe mungesës së mundësisë për të njoftuar aplikuesin për heqjen e mangësive.

Në bazë të konstatimeve nga mbikëqyrja, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme i shqiptoi tri masa vërejtjeje publike ndaj SHTR Metropolis Radio SHPK Shkup, dhe atë:

Për shkelje të nenit 54 paragrafi 5 i LSHMAAV – lajm i sponsorizuar;
Për shkelje të nenit 100 paragrafi 1 i LSHMAAV-së – tejkalimi i kufirit të reklamimit prej 12 minutash në orë reale;
Për shkelje të nenit 14 të Ligjit për media – mospublikimi i të dhënave të shtypura në njësitë e lajmeve radiofonike.

Për nevojat e Agjencisë, Këshilli miratoi zbatimin e dy procedurave për prokurim publik, dhe atë: Studim për përcaktimin e arsyetimit për shpalljen e tenderit publik për dhënien e licencës për transmetim televiziv dhe energji elektrike. Gjithashtu miratoi mjete financiare për rinovimin e katër akseseve të përdoruesve në bazën elektronike të të dhënave të rregulloreve të “Gazeta Zyrtare e RSM” dhe miratoi miratimin e Vendimit për blerjen e mallrave me vlerë nën kufijtë e vlerës për aplikimin e Ligji për Prokurimin Publik.Accessibility

Accessibility