Kronikë nga seanca e 24-të

Shkup, 17.05.2018 –Në seancën e sotme të 24-тë, Këshilli i Agjencisë solli Vendim me të cilën u lejoi ndryshim në strukturën personale të TRD Vizhn BM-ТV KANAL VIZIJA SHPKPV Prilep. Me ndryshimet në stukturën personale të këtij radiodifuzeri, nuk krijohet koncetrim mediatik i palejuar në kuptimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizueleне.

Për shkelje të nenit 62 paragrafi 6 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe nenit 9 nga Rregullorja për teknikat minimale, hapësinore, finansiare dhe kushteve kadrovike për marrjen e lejes për radio dhe transmetim televiziv, Këshilli i Agjencisë solli Vendim me të cilën i mirret leja për radio transmetim TRD RADIO SLOBODNA MAKEDONIJA SHPKPV Shkup.

Këshilli solli Vendim për rebalansin të planit finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018, dha pëlqimin për risigurimin e mjeteve të nevojshme për realizimin e kontratës për prokurim publik dhe solli Vendim të ndryshuar për nevojat e prokurimit publik shërbime: mirëmbajtjen e higjenës në ambjentet afariste të Agjencisë.Accessibility

Accessibility