Kronikë nga seanca e 25-të

Shkup, 01.08.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 1 prilli deri më 30 qershor 2023.

Për shkak të mospërmbushjes së obligimit nga neni 82 paragrafi 1 paragrafi 2 i LSHMAAV, gjegjësisht për mostransmetim të një servisi programor për më shumë se 30 ditë për arsye teknike, financiare ose të tjera, Këshilli i Agjencisë ka marrë vendim. t’i hiqet licenca për transmetim televiziv SHTR IRIS SHPK nga Shtipi.

Këshilli i Agjencisë gjithashtu ka marrë Vendim për ndalimin e procedurës së inicuar për revokimin e licencës për shkak të pagesës së plotë të taksës vjetore për licencë për transmetim në radio të BALKAN FM RADIO SHPKNJP Gostivar.Accessibility

Accessibility