Kronikë nga seanca e 27-të

image_pdfimage_print

Shkup, 20.07.2022 –Këshilli i Agjencisë në seancën e djeshme shqyrtoi raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 1 prilli deri më 30 qershor 2022.

Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Udhëzimin për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për përcaktimin e afatit për veprim sipas vendimeve të Agjencisë për marrjen e masave dhe Projekt-Metodologjinë për ndryshimin dhe plotësimin e Metodologjisë për kryerjen e mbikëqyrjes së programit (monitorimit), i cili do të të publikohen në ueb faqen e Agjencisë (  www.avmu.mk  ) me qëllim të hapjes së debatit publik për tekstet e tyre.

Bazuar në nenin 82 paragrafi 1 paragrafi 5 të LSHMAVV, dmth për faktin se pas dhënies së lejes ka pasur rrethana që paraqesin pengesë ligjore për transmetimin e programit radiofonik, Këshilli i Agjencisë ka filluar procedurën për heqjen e lejes për transmetimi radiofonik i SHTR KAPITOL FM Shkup.

Këshilli i Agjencisë i dha miratimin Drejtorit të Agjencisë që të marrë Vendim për fshirjen e sendeve të luajtshme, për t’i dorëzuar Qeverisë së RSM Propozim-vendim për ndërprerjen dhe dhënien në përdorim të përhershëm të sendeve të luajtshme pa kompensim. person juridik i themeluar nga shteti dhe në emër të AAAVMU-së për të nënshkruar Marrëveshje për sigurimin e përdorimit të përhershëm të pasurisë së luajtshme pa kompensim me Teatrin Shqiptar të Fëmijëve dhe të Rinjve Shkup.

Për fillimin e një procedure që është në përputhje me Planin Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2022 të Agjencisë, Këshilli i dha miratimin Drejtorit të Agjencisë për kryerjen e procedurës për shërbimin e prokurimit publik: Mbajtja e Ditëve të Arsimimit Mediatik 2022Accessibility

Accessibility