Kronikë nga seanca e 28-të

Shkup, 13.07.2018 – Në seancën e 28-тë, mbajtur më 12.07.2018, Këshilli i Agjencisë solli Vendim për ribalans të planit finansiar të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2018. Janë shqyrtuar raportet tremujore për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 01.04 deri më 30.06.2018.

Për shkelje të detyrimit nga neni 62 paragrafi 6 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele,gjegjësisht nenit 22 nga Rregullorja për teknikat minimale, hapësinore,finansiare dhe shërbimeve kadrovike për marrjen e lejes për radio dhe transmetim televiziv, Këshilli I Agjencisë inicoi dhe një procedure për heqjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë tregtare radiodifuzive T.V. KALTRINA Mazar Tateshi, Strugë SHPKPV.Accessibility

Accessibility