Kronikë nga seanca e 29-të

image_pdfimage_print

Shkup, 08.10.2021 – Me qëllim harmonizimin e Ligjit  të ri për mbrojtjen e të dhënave personale, Këshilli I miratoi aktet sin ë vijim: Propozim-politikë për krijimin e sistemit për mbrojtjen e të drejtave personale në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim udhëzim-për mënyrën e mbajtjes së evidencës për mbartjen e mediumeve jashtë hapësirave të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullorës për përcaktimin e obligimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit informativ dhe personave zyrtar në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për paraqitje, reagim dhe sanim të incidentëve vë Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e krijimit të kopjes siguruese, arkivimit dhe ruajtjes, si dhe për kthimin e sërishëm të të dhënave personale që janë ruajtur, Propozim për ndryshimin e Rregullores për mënyrën e asgjësimit të dokumenteve, si dhe mënyra e asgjësimit, fshirjes dhe pastrimti të mediumit në Agjencinë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Propozim për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzuesesit për mënyrën e evidentimit të personave të autorizuar për përpunimin e të dhënave personale dhe për mbajtjen e evidencës për mbartje të mediumeve jashtë hapsirave të punës së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audioviuele..

Me qëllim fillimit të procedurës e cila është në pajtueshmëri me Planin vjetor të furnizime publike për vitin 2021, Këshilli I dha miratim drejtorit për të nisur procedurat për furnizim public  Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit për ftohje, ngrohje dhe ventilim dhe solli vendim p;r furniyimimin e mallit materiale të imta informative për nevojat e Agjencisë për procesin zgjedhor me mjete të cilat janë të siguriara nga Plani financiar I Agjencisë për vitin 2021 për nevojat e zgjedhjeve.Accessibility

Accessibility