Kronikë nga seanca e 30-të

Shkup, 25.09.2023 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 30-të ka miratuar Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e “Rregullores për kushtet minimale teknike, hapësinore, financiare dhe kadrovike për marrjen e licencës për transmetim radioteleviziv (“Gazeta Zyrtare e Republika e Maqedonisë” nr. 172/2014 dhe 76/2015)”.

Në lidhje me njoftimet për ndryshimin e strukturës së pronësisë, Këshilli i Agjencisë ka miratuar dy Vendime me të cilat lejohet ndryshimi i strukturës pronësore të SHTR XHEZ FM nga Shkupi dhe SHTR Radio RED FM Shkup.

Në bazë të konstatimeve të inspektimeve, Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka shqiptuar dy masa për vërejtje publike, përkatësisht:

– Në SHTR TV Kanal VIS SHPKNJP Strumicë, për shkelje të nenit 64 paragrafi 1 të LSHMAAV-d.m.th., mos ofrimit të përkthimit në gjuhën maqedonase;

– Në SHTR TV Zdravkin SHPKNJP Veles, për shkelje të nenit 92 paragrafët 1 dhe 3 të LSHMAAV – d.m.th., mos transmetimi i së paku 30% të programeve të krijuara fillimisht si vepra audiovizive maqedonase, e as së paku gjysma e minimumit ligjor të programeve fillimisht të krijuara si maqedonase. vepra audiovizive në periudhën nga ora 07:00-19:00.

Për nevojat e Agjencisë, Këshilli miratoi zbatimin e dy procedurave të prokurimit publik, përkatësisht: shërbime hidraulike dhe elektrike, si dhe mirëmbajtjen harduerike të sistemit për monitorimin e shërbimeve radiotelevizive dhe mbikëqyrjen e OJEKM-së.Accessibility

Accessibility