Kronikë nga seanca e 36-të

Shkup, 10.11.2022 – Këshilli i Agjencisë miratoi Projekt-Planet Vjetore për Mbikëqyrjen Programore dhe Administrative për vitin 2024 dhe Draft-Programin për Punë të Agjencisë për vitin 2024 (me Projekt-Programin e Aktiviteteve të Planifikuara dhe Projektplanin Financiar për vitin 2024). Për të tre projektpropozimet është hapur një diskutim publik në kohëzgjatje prej 30 ditësh.

Në lidhje me Informimin për fondet për financimin e veprimtarisë radiodifuzive në përputhje me nenin 26 të Ligjit për shërbimet mediatike audio dhe audiovizuele, Këshilli ka marrë vendim që MPB-së t’i dërgojë një shkresë si paralajmërim përfundimtar dhe nëse detyrimi për të paguar. fondet nuk janë plotësuar, Agjencia duhet të fillojë një rast gjyqësor para gjykatës kompetente.

Këshilli i Agjencisë ka nxjerrë dy masa për vërejtje publike, bazuar në inspektimet e rregullta programore për shkelje, dhe atë:

  • Në radion sportive EF-EM 90.3 SHPKNJP import-eksport Shkup, për shkelje të nenit 14 të ligjit për media – mospublikim i printimit në njësitë e lajmeve të radios,
  • Shërbimi i pestë programor televiziv (MRT5) i JRP MRT Shkup për shkelje të nenit 92 paragrafi 1 i LSHMAAV – mostransmetimi i së paku 30% të programeve të krijuara fillimisht si vepra mediatike audio ose audiovizive maqedonase, dhe shërbimi publik së paku 40%.

Sipas Planit Vjetor të Prokurimit Publik për vitin 2023 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizive, Këshilli i Agjencisë dha miratimin për zbatimin e këtyre prokurimeve publike: mirëmbajtjen dhe servisimin e sistemit të ftohjes, ngrohjes dhe ventilimit, shërbimet e printimit, hulumtimin e opinionit të audiencës dhe për zbatimin e një procedure për prokurimin e një shërbimi trajnimi të punonjësve me vlerë të vlerësuar nën kufijtë e vlerës për zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik. Njëkohësisht, miratoi edhe burime financiare për rinovimin e dy akseseve të përdoruesve në bazën elektronike të të dhënave të rregulloreve të “Gazeta Zyrtare e RSM”.Accessibility

Accessibility