Kronikë nga seanca e 36-të

Shkup, 24.08.2018 – Në seancën e sotme Këshilli I Agjencisë miratoi Projekt- Metodologjinë për monitorimin e prezantimit mediatic zgjedhor nëpërmjet shërbimit programor radioteleviziv gjatë proceseve zgjedhore.

Projekt-Меtodologjia u shpall në veb faqen e Agjencisë në afat kohor prej 30 ditësh në mënyrë që të sigurojë debat publik dhe tu mundësojë të gjitha palëve të interesuara të shprehin mendimet e tyre,pikëpamjet dhe qëndrimet.се објави на веб страницата на Агенцијата во траење од 30 дена со цел да обезбеди јавна расправа и да им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови.Accessibility

Accessibility