Kronikë nga seanca e 44-të

Shkup, 16.11.2018. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi dy draft plane vjetore për kryerjen mbikëqyrje administrative për vitin 2019, dhe Draft – programin për punën e Agjencisë për vitin 2019 (me Draft-program të aktiviteteve të planifikuara dhe Draft-planin finansiar për vitin 2019). Për të tre draftet është hapur debat public në kohëzgjathe prej 30 ditësh, gjegjësisht deri më 10.12.2018.

U morrë Vendim për dhënien e licencës për institucionin transmetues jofitimprurës të Shoqërisë RADIO MARIJA MAKEDONIJA nga Shkupi, për taransmetim në radio të shërbimeve programore në gjuhën maqedonase,e dedikuar për popullsinë krishzere, në nivel local në zonën e komunës së Strumicës.

Këshilli i Agjencisë, dha miratim për dhënien e vendimit drejtorit për miratimin e burimeve finansiare për pjesëmarrje në trajnime të ofruara nga Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele.Accessibility

Accessibility