Kronikë nga seanca e 45-të

Shkup, 23.11.2018. –Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi konkluzion për hapjen e debatit public për përcaktimin e nevojës për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përmbajtjen dhe formën e aplikimit për evidentimin në regjistrin e operatorëve që transmetojnë paketa programore dhe të aplikacionit për regjistrim të shërbimeve programore paketa/shërbime softuerike.

Njëkohësisht, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për shpalljen e konkursit public për dhënien 1 (një ) licencë për radio transmetim të shërbimit programor,radios folëse- muzikore me format të specializuar ku programi dominues është i tipit argëtues, në gjuhën maqedonase dhe shqipe,në nivel shtetëror, Rregullore për ndryshimin e Rregullores për pagën bruto dhe shtesa të tjera të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe Vendim për ribalansin të planit finansiar për vitin 2018..Accessibility

Accessibility