Kronikë nga seanca e 46-të

Shkup, 12.12.2018. –Këshilli i Agjencisë në seancën e 46-të solli vendim për refizimin e Kërkesës me shkrim nga personi i interesuar për të sjellë vendim për shpalljen e konkursit public për dhënien e licencës për transmetim në radio në nivel rajonal – zona e qytetit të Shkupit, për shkak se u konstatua se nuk ka zone të lire radiofrekuence, nuk ekziston mundësia për shpërndarjen e frekencave të reja për qytetin e Shkupit.Njëkohësisht i dha miratim drejtorit të Agjencisë për miratimin e tre vendime : vendim shpalljen e konkursit publik për marëdhënie pune dhe për kryerjen e procedurës për punësimin e tre përmbaruesve, Vendimi për miratimin e mjeteve finansiare,për ofrimin e shërbimeve juridike nga zyrë Advokatije „Zllatko Kolevski“ nga Shkupi, për vitin 2019 dhe vendim për miratimin e mjeteve finansiare për parapagesë në “Gazetë zyrtare të Republikës së Maqedonisë“,për vitin 2019 në formë të shtypur.

Këshilli i Agjencisë në séance e refuzoi Kërkesën nga parashtruesi TRD 24 Vesti SHPKPV nga Shtipi për zbatimin e inspektimit të jashtëzakonshëm në ASHMA.Accessibility

Accessibility